Articles

 • 1976 "Early Arabic Translators, their methods and probl­ems". Babel, Vol. XXII. no.1/1976, 15‑21.
 • 1976 "Pseudo‑Aristotle: An Arabic Version of Proble­mata Physica X." Isis, Vol. 67, no.237, June 1976, 251­‑57.
 • 1980 "Arabische poezie, enkele thema's en motieven". De Gids, 143, nr.9/10, (1980), 639‑647.
 • 1985 "Arabische courtisanes (qiyân)". In: R.E.V.Stuip en C. Vellekoop (eds.), Middeleeuwers over vrouwen I. Utrecht: Hes. 95‑110.
 • 1985 " Hedgehogs and their `chicks'. A case‑history of the Aristotelian reception in Arabic zoology". In: Zeitschrift fur Geschichte der Arabisch‑Islamische Wissenschaften, Band 2. 1985, 205‑234.
 • 1985 "Aristoteles, Avicenna, Albertus, en de locusta ma­ris". In: Tussentijds. Bundel studies aangeboden aan W.­Ger­ritsen ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag. In: Van Buuren, Lie, van Dijk en van Oostrom (eds.). Utrecht: Hes. 147‑156.
 • 1986 "From Aristotle to Albertus: Problems around the kara­bo" In: Symposium Graeco‑ArabicumI, Proceedings of a Conference held at the Netherlands Institute for Advanced Study Wasse­naar, 19‑21 February ,1985. Bochum 1986. 8.
 • 1986 "Some late mediaeval zoological texts and their sour­ces". In: Actas del XII Congreso de la U.E.A.I. ( Malaga, 1984). Madrid 1986. 423‑429.
 • 1987 " Arabische bronnen over de gewone mens: het cu­rieuze en het alledaagse". In: R.E.V. Stuip en C. Velle­koop (eds.), Gewone mensen in de Mid­deleeuwen. Bundel studies aan­geboden aan F.W.N.Hugenholtz ter gelegenheid van zijn af­scheid. Utrecht: Hes. 254‑268.
 • 1987 "Arabische literatuur en de invloed van reizen" In: De Islam, aspecten van kunst, cultuur en wetenschap. Lezingen gehouden in het Studium Generale Programma Islam: aspecten van Kunst, Cultuur en Wetenschap (najaar 1986). Bureau Studium Generale, Rijksuniver­si­teit Utrecht. 101‑117. Reprinted in: Peter Pormann (ed.) Islamic Medical and Scientific Tradition. 4 vols. London: Routledge, 2010. Vol. II, no. 37.
 • 1987 "De tranen van de draak. Over medelijden" In: Rapia­rijs. Een afscheidsbundel voor Hans van Dijk. Ruygh‑Bewerp XVI. Utrecht: Instituut de Vooys. 70‑72.
 • 1988 " De zuilen van de Mezquita. Lijnen naar het onein­dig". In: R.E.V. Stuip en C. Vellekoo Culturen in con­tact.Botsing en Integratie in de Middeleeu­wen. 148‑1­56.
 • 1988 "An 18th‑century descendant of Hayy ibn Yaqzan and Robinson Crusoe: Don Antonio de Trezzanio" In: Arabica, Revue d'etudes arabes, tome XXXIV, 1987, 357‑365.
 • 1988 "Pregnancy and its social implications in mediaeval and traditional Arab society." In: Quaderni di studi arabi 5‑6 (1987‑88). Atti del XIII congresso dell' union européenne d'arabi­sants et d'islamisants. Venice. 418‑30.
 • 1989 "Licht en donker in de Arabische traditie: fysica en metafy­sica" In: R.E.V. St­uip en C. Vellekoop (eds.), Licht en donkerin de Middeleeuwen. Utrecht: Hes. 77‑89.
 • 1989 " Conflicting opinions of Aristotle and Avicenna as treated by Albertus Magnus". In: G. Endress (ed.) Akten des zweiten Symposium Graeco‑Arabicum, Ruhr‑Universitat Bochum, 3‑5 Marz 1987. Amsterdam. 29‑32.
 • 1990 "Glans en genialiteit. Twee middeleeuwse visies op intel­lect: Avicenna en Ibn Khaldun". In: Groniek, no. 108 (voorjaar 1990). 129‑39.
 • 1991 Een kaart van de kat! Tussen Arabistiek en Medievis­tiek. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in het Arabisch en de Arabische cultuur aan de Rijksuniversiteit te Leiden op vrijdag 22 februari 1991. Leiden.
 • 1991 " A Frothy Bubble: Spontaneous Generation in the Medie­val Arab Tradition." In: Journal of Semitic Studies, 1990, XXXV. 265-82.
 • 1991 "Neoplatonists and After: from Ibn Tufayl to Ibn an-Nafîs". In: Vanderjagt, A. en Pätzold, D. (eds.), The Neopla­tonic tradit­ion: Jewish, Christian and Islamic themes. Cologne. 75-85.
 • 1992 "De bloei der tuinen. Arabische tuinliteratuur en het "voort­gaan van de tijd". In: R.E.V. Stuip en C. Vellekoop (eds.), Tuinen in de Mid­deleeuwen. Hilversum: Verloren. 71-90.
 • 1992 art. " Nabât". Encyclopaedia of Islam2, VI. 831-4.
 • 1993 "Het 1001-Nachtverhaal van koning `Umar an-Nu`mân. Over Arabische ridderromans". In: R.E.V. Stuip en C. Vellekoop (eds.), Orali­teit en Schriftcultuur. Hilversum: Verloren. 171-188.
 • 1993 "De onbaatzuchtige wormen". W.L. Idema e.a. (eds.), Mijn naam is haas. Dierenverhalen in verschillende culturen. Baarn: Ambo. 1993. 149-158.
 • 1993 "Zâr-amuletten". In: Dromen van het Paradijs; Is­lamitische kunst van het Museum voor Volkenkunde Rotterdam. Rotterdam: Snoeck-Ducaju en Zoon. 147-150.
 • 1994 "Lichaam en ziel: verzwegen en geafficheerde pijn. Aspec­ten van de Arabische cultuur". In: H.F.J. Horstmanshoff (eds.) Pijn en balsem, troost en smart: pijnbeleving en pijn­bestrij­ding in de oudheid. Rotterdam: Erasmus Publishing. 1994. 95-108.
 • 1994 "Warrior women in Arabic popular romance: Qannâsa bint Muzâhim and other valiant ladies". Deel I: Journal of Arabic Literature XXIV, 1993, 3, 213-30. Deel II: id. XXV, 1994, 1. 16-33.
 • 1995 "Râqid". Encyclopaedia of Islam2, vol. VIII, 407.
 • 1995 "Traditional Islamic Views of Apes and Monkeys". In: Corbey, Raymond, and Theunissen, Bert (eds.), Ape, Man, Ape­man: Changing Views since 1600. Evaluative Proceedings of the Symposium Ape, Man, Apeman: Changing Views since 1600, Leiden, The Netherlands, 28 June-1 July, 1993. Dept. of Prehistory, Leiden University, 1995. 29-42.
 • 1995 "Knopen en Ontknopen. Magie in de Arabische let­terkun­de". Mineke Schip­per en Piet Schrijvers, (eds.), Bezweren en Betove­ren. Magie en literatuur wereldwijd. Baarn: Ambo. 1995. 24-34.
 • 1995 "Clipped Wings: Medieval Arabic adaptations of the Amazon myth" Harvard Middle Eastern and Islamic Review, I (1994), 2. 132-154.
 • 1995 "History and Apocalypse: Ibn an-Nafîs' justification of Mamluk rule" Der Islam 72, 2, 1995, 324-37.
 • 1995 "Ibn Battûta: Travel, Family Life and Chronology. How seriously do we take a father?" Al-Qantara XVI (1995), 2. 369-85.
 • 1996 Remke Kruk, "Ibn Tufayl: a medieval scholar's views on nature". In: Lawrence I. Conrad (ed.) The World of Ibn Tufayl; Inter­disci­plinary Perspectives on Hayy ibn Yaqzân. Leiden: Brill. 1996. 69-89.
 • 1996. "Sidr". Encyclopaedia of Islam2, Vol. IX, 549-50.
 • 1996. "Ibn Bâjja's commentary on Aristotle's De Animali­bus". In: Endress, G. and Kruk, R., The Ancient Tradition in Chris­tian and Islamic Hellenism. Leiden 1996, 165-80.
 • 1997. "Back to the Boudoir; Versions of the Sîrat Hamza, women warriors, and literary unity." In: Jongen, Ludo, and Onder­delin­den, Sjaak, (eds.) "Der muoz mir süezer worte je­hen"; Liber amicorum für Norbert Voorwinden. Amsterdam-Atlan­ta GA. Amster­damer Bei­träge zur äl­teren Ger­manistik, Band 48 -1997. 129-148.
 • 1997. "Islamitische visies op de rechten van het dier". In: Ruud van den Bos (ed.), Welzijn van dieren en dierenwel­zijnsbeleid; Essays over doelstellingen, instrumenten en evalu­atie van het dierenwelzijnsbeleid in Nederland. Tilburg. 83-97.
 • 1998. "Aldebaran, alchimie en algebra: Wereldbeeld en weten­schap in de Arabische wereld tussen 1150 en 1400." In: D.E.H. de Boer (ed.), Kennis op kamelen; Europa en de buiten-Euro­pese wereld (1150-1350). Amsterdam: Prometheus. 176-210.
 • 1998. "The Bold and the Beautiful: Women and fitna in the Sîrat Dhât al-Himma: the story of Nûrâ" In: Gavin R. Hambly (ed.), Women in the Medieval Islamic World: Power, Patronage and Piety. New York: St. Martin's Press. 99-116.
 • 1998. "Popular Arabic Literature as a Mirror of Social At­titudes and Preoccupations". In: Deguilhem, Randi (ed.) Individu et Société dans le monde méditerranéen musulman; Questions et sources. Aix-en-Provence 1998. 99-112.
 • 1998. "Takwîn". Encyclopaedia of Islam2. Vol. X, 147-148.
 • 1998 "Het artsenberoep in het middeleeuwse Arabische dis­cours." Gewina 21 (1998) ,3, 94-107.
 • 1998. "`Antar komt zichzelf tegen; en andere avonturen van `Antar ibn Shaddâd". In: Houppermans, J. e.a. (eds.), Op Avontuur!. Zutphen: Walburg Pers. 204-23.
 • 1999. "Tawallud". Encyclopaedia of Islam2, X 378-9.
 • 1999. "De goede arts. Ideaalbeeld en werkelijk­heid in de mid­deleeuws-arabische wereld" Hermeneus 71 no. 2 (april 1999). 140-9.
 • 1999. "On Animals: excerpts of Aristotle and Ibn Sînâ in Mar­wazî's Tabâ'i` al-hayawân." In: Carlos Steel, Guy Gul­demond en Pieter Beullens (eds.), Aris­totle's Animals in the Middle Ages and Renais­sance. Leuven: Leuven University Press. 1999. 96-126.
 • 1999. (with Claudia Ott)"`In the Popular Manner'; Sîra-recitation in Mar­rakesh anno 1997" Edebiyat 1999, X, 183-198.
 • 1999. "De stad van de snavelhakkers". Madoc 13, 4, 1999. 279-86.
 • 2000. "Een dame, een paard en een toren vóór"/"A lead of queen, knight and rook". In: Henriëtte Reerink (ed.), Dame aan zet; Queen's move. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 2000. (Catalogus tentoonstelling "Dame aan zet", Konink­lijke Biblio­theek, 28 augustus-17 november 2000). 13-34.
 • 2000. "Kiespijn en Kastelen; Voorstellingen van het hier­namaals in de islamitische traditie". Met Mariëtte van Beek. In: Sjef Houppermans, Remke Kruk and Henk Maier (eds.), Van Gene Zijde; Verhalen over Hemel en Hel. Rijswijk: Elmar. 2000. 142-56.
 • 2000. "Waham". Encyclopaedia of Islam2. XI, 32.
 • 2001. "Is schaken wel een spel voor heren? Over het s­chaakspel in de middeleeuws Arabische cultuur.". In: W.S. van Egmond en M. Mostert (eds.), Spelen in de Middeleeuwen. Hilver­sum: Verloren. 2001. 105-122.
 • 2001. "Ibn abi-l-Ash`ath's Kitâb al-hayawân: a scientific ap­proach to anthrop­ology, dietetics and zool­ogical sys­tematics" Zeitschrift für die Geschichte der arabisch-islamis­chen Wis­senschaften, 14 (2001). 119-68. Reprinted in: Peter Pormann (ed.) Islamic Medical and Scientific Tradition. 4 vols. London: Routledge, 2010. Vol. II, no. 28.
 • 2001. "On Rukhs and Rooks, Camels and Castles". Oriens 36 (2001). 288-98.
 • 2001. "Sharaf az-Zaman Tâhir Marwazî (fl. ca. 1100 A.D) on Zoroas­ter, Mânî, Maz­dak, and other pseudo-prophets". Persi­ca XVII (2001). 51-68.
 • 2001. "Timotheus of Gaza's On Animals in the Arabic tradi­tion" Le Muséon 114 (2001), 3-4, 389-421.
 • 2002. Introduction to: Jamal Sleem Nuweihed, Abu Jmeel's Daughter and Other Stories; Arab Folk Tales from Palestine and Lebanon. Retold by Jamal Sleem Nuweihed; preface  by Salma Khadra Jayyusi; translated by members of her family with Christopher Tingley. New York-Northampton, 2002. xii-xix.
 • 2002. "Sharaf ul-Insân: an Arabist's questions". In: Jan Schmidt (ed.) Essays in Honour of Barbara Flemming. Vol. I and II. Journal of Turkish Studies 26/I and 26/II. 2002. II, 61-68. 
 • 2002. Translated fragments in: Arnoud Vrolijk (ed.), De taal der engelen; 1250 jaar klassiek Arabisch proza. Amster­dam/Antwerpen: Uitgeverij Contact.
  Fragments:
  Ikhwân as-Safâ', "De zaak van de dieren tegen de mensen", 83-99;
  Al-Marwazî, "Reusachtige zeedieren",  319-24;
  Ibn Hazm, fragmenten uit De ring van de duif, 381-397;
  Sîrat al-amîra Dhât al-Himma
  , "De geschiedenis van Qannasa, de dochter van Muza­him", 536-553.
 • 2002. "Click of Needles: Polygamy as an Issue in Arabic Popular Epic." In: Manuela Marin and Randi Deguilhem (eds.) Writing the Feminine; Women in Arab Sources. London, New York: IB Taur­is. 2002.
 • 2002. "Ibn Sînâ On Animals: between the First Teacher and the Physi­cian". In: Jules Janssens and Daniel de Smet (eds.), Avicenna and his Heritage; Acts of the International Collo­quium Leuven-Louvain-la-Neuve, September 8-September 11, 1999. Leuven: Leuven University Press. 25-341.
 • 2003. "De treu­rige zang­er". In: A.A. Seyed-Gohrab en J.G.J. ter Haar (eds.) "De band met u, mijn vriend, verbreek ik niet"; Liber Amicorum voor Kamil Banak. Leiden: Opleiding Arabische, Nieuwperzische en Turkse Talen en Culturen, Facul­teit der Letteren, Univer­siteit Lei­den. ISBN 90 9017038 3. 85-93.
 • 2003. "Strijders voor het geloof? Bouillon in Mekka en Baybars in Rome". In: Sjef Houppermans, Remke Kruk en Henk Maier (eds.), Rapsoden en rebellen; Literatuur en politiek in ver­schillende culturen. Amsterdam: Rozenberg Publishers. 61-80.
 • 2003. "Aristoteles, Les écrits zoologiques dans la tradi­tion orientale" Richard Goulet (ed.), Dictionnaire des philos­ophes antiques. Supplement, préparé par Richard Goulet et al. Paris: CNRS Editions. 2003. 329-34.
 • 2003. "The Princess Maymuna: Maiden, Mother, Monster". Canova, Giovanni (ed.). Studies on Arabic Epics. Oriente Moder­no XXII (LXXXIII), n.s. 2 (2003). 425-442.
 • 2004. "The Arabian Nights and the Popular Epics" In: Ulrich Marzolph and Richard van Leeuwen (eds.); with the col­laboration of Hassan Wassouf, The Arabian Nights Encyclopedia. 2 vols. Santa Barbara, California etc.: ABC-Clio. 2004. 921 - I, 34-38.
 • 2004. "Ibn Hazm's Tadpoles: A Zahirite reads the Book of Nature". In: R. Arntzen and J. Thielmann (eds.), Words, Texts and Concepts cruising the Mediterranean Sea. Leuven: Peeters. 401-9.
 • 2005. “Shaken, not Stirred? Drank en de vrouwelijke detective”. In: Remke Kruk en Sjef Houppermans (eds.), Een vis in een fles raki; Literatuur en Drank in verschillende Culturen. Amsterdam: Rozen­berg Publishers. 131-150.
 • 2005. "Harry Potter in the Gulf: contemporary Islam and the occult". BJMES 32, no. 1. May 2005. 47-73.
 • 2005. "Suckling Lamb and Free Range Chicken: Ibn abi l-Ash`ath on domestic animals and dietetics" In: Manuela Marin and Cristina de la Puente (eds.). El Banquete de las Palabras: La alimentacíon de los textos árabes. Madrid: Consejo Superior de investigaciones científicas. 2005. 89-103.
 • 2005 (?) Tier, IV. “Verhalten zum Tier im Islam”. In: Religion in Ges­chichte und Gegenwart.
 • 2006. "Sîrat `Antara ibn Shaddâd". In: Roger Allen, D.S. Richards, Arabic Literature in the Post-Classical Period. Cambridge: Cambridge University Press. 292-306.
 • 2007. “Gog and Magog in modern garb” In: A.A. Seyed Gohrab, F.C.W. Doufikar-Aerts, S. McGlinn (eds.), Gog and Magog; The Clans of Chaos in World Literature. Amsterdam: Rozenberg Publishers. 53-67.
 • 2007. "Elusive Giraffes: Ibn abi l-Hawâfir's Badâ’i` al-akwân and other animal books". In: Anna Contadini (ed.), Contadini, Anna (ed.) Arab painting: Text and Image in Illustrated Arabic Manuscripts. Leiden: Brill. Handbuch der Orientalistik 90. 49-64.
 • 2008. "Zarâfa; Encounters of the Giraffe, from Paris to the medieval Islamic world". In: Beatrice Gruendler (ed.) with the assistance of M. Cooperson, Classical Arabic Humanities in their own Terms: Festschrift for Wolfhart Heinrichs on his 65th birthday presented by his students and colleagues, Leiden and New York: Brill. 568-92.
 • 2008. “De zee als landschap; The Shipping News en andere Newfoundlandse excursies.” In: Remke Kruk en Sjef Houppermans, De Zee, de Zee in literaturen wereldwijd. Amsterdam: Rozenberg Publishers. 155-76.
 • 2008. "`Abd al-Latîf al-Baghdâdî's Kitâb al-hayawân; a chimaera?" In: Anna Akasoy and Wim Raven (eds.), Islamic Thought in the Middle Ages: Studies in Transmission and Translation, in Honour of Hans Daiber. Leiden-Boston: Brill. 345-362.
 • 2008. “A Tale of two cAntars; Doubles and reversed worlds in Arabic popular epic”. In: K. D’hulster and J. van Steenbergen (eds). Continuity and Change in the Realms of Islam; Studies in Honour of Professor Urbain Vermeulen. Leuven etc.: Uitgeverij Peeters en Departement Oosterse Studies. 2008. 399-411.
 • 2008. “Ibn Khaldûn en de occulte wetenschappen.” In: Maaike van Berkel en Rudy Künzel (eds.), Ibn Khaldun. Amsterdam: Bulaaq. 135-56.
 • 2009. “`Wel erg veel blote dij’; Krijgsprinsessen in de Arabische volksepiek”.In: Maaike van Berkel e.a., Zenobia, Khadîja en Dolle Mina’s; Gender en macht in de islamitische geschiedenis. Amsterdam: Aksant. Jaarboek voor Vrouwenstudies 29.61-78.
 • 2010.“A Barmecide Feast; the Fall of the Barmakids in popular imagination”. In: Yasser Suleiman (ed.), Living Islamic History: Studies in Honour of Professor Carole Hillenbrand. : Edinburgh University Press. 2010. 92-106.
 • 2010. “Guus Huisman en Annie Huisman-van Bergen”. In: Berber den Otter en Nelke Bartelings (eds.), Beste Huismannen; Grafiek en tekeningen uit de collectie Huisman-van Bergen. Leiden: Stichting Vrienden van het Prentenkabinet van de Universiteit Leiden. 2010. 9-13.
 • 2011. “De mens in al zijn ijdelheid is minder dan een beest”. MADOC 25 (1), 2011, 76-84.
 • 2011. “Man and his Fellow Creatures: Views of the Pure Brethren of Basra”. Journal of the Dutch-Flemish Levinas Society; Mededelingen van de Levinas Studiekring. XVI, December 2011. 53-61. (Proceedings of the International Memorial Conference in Honour of Nasr Abu Zayd: How Can a Humanistic Approach to Islam Be Realized? April 14th and 15th, 2011, University of Humanistic Studies, Utrecht, The Netherlands)link: www.levinas.nl , vol 16 (2011), 53-61.
 • 2011. “De bruiloften van Maryam Dollekop: Het gebruik van herhaling in de Arabische volksepiek”. In: Sjef Houppermans, Jef Jacobs, Remke Kruk (red.) Déjà Vu; Herhaling in culturen wereldwijd. Leiden: Leiden University Press, 2011129-146.
 • 2011. “Een schaal in de maneschijn”. Phoenix 57, 1-2 (2011), 53-67.
 • 2012. “Umayyads and Abbasids: divided loyalties as depicted in Sîrat al-amîra Dhât al-Himma” In: Sabine Dorpmueller (ed.), Fictionalizing the Past: Historical Characters in Arabic Popular Epic; Proceedings of the Workshop at the Netherlands-Flemish Institute in Cairo, 28th/29th of November 2007 in honor of Remke Kruk. Leuven: Peeters. 2012. 45-62.
 • 2013. "Warrior women". Oxford Encyclopaedia of Islam and Women. 2013
 • 2013. "Nergens slimmer dan in Spanje; Geografische locatie en ontwikkeling, van Hippocrates tot Ibn Khaldûn". Lampas 46 (2013), 3. 267-281
 • 2013. “Andries Teeuw, Levensbericht”. Levensberichten en herdenkingen 2013. 111-117. Amsterdam: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.
 • 2014. “Cairo, moeder van de wereld” In: J.M.M. Houppermans en Remke Kruk (red), De Stad in kunst en literatuur wereldwijd" http://rozenbergquarterly.com/category/orbis/
 • 2014. “ `Antar-Roman” Doris Boden et al. (eds.) Enzyklopädie des Märchens. Handwörterbuch zur historischen und vergleichenden Erzählforschung. Band 14, Lieferung 4. 1510-1513.
 • 2015. (with Frans Oort) “Hajj murals in Dakhla Oasis”. In: Luitgard Mols and Marjo Buitelaar (eds.). Hajj: Global Interactions through Pilgrimage. (Mededelingen van het Rijksmuseum voor Volkenkunde 43). Leiden: Sidestone Press. 2015. 163-184. PDF of the text.
 • 2017. “Leven en liefde in Moors Cordoba; Ibn Hazm De Ring van de Duif” . In: Piet Gernrandy, Mark Heerink en Casper de Jonge (red.), Liefdeslessen. Verleiding en erotiek van schepping tot verlichting. Amsterdam-Antwerpen: Atlas Contact. 2017. Pp. 119-39.
 • 2017. “Ibn Abī-l-Ash‘ath” . Encyclopaedia of Islam 3, 2017, 128-30.
 • 2017. “The role of the Prophet in Arabic popular epic”. In: Fuess, Albrecht, and Stefan Weninger (eds.) A life with the Prophet? Examining hadith, sira and Qur’an. In honour of Wim Raven. Berlin: EB-Verlag Dr. Brandt. 2017. Bonner Islamstudien 36. Pp. 69-84.
 • 2017. “A courtier’s chess book: Ibn abī Ḥaǧala’s Unmūḏaǧ al-qitāl fī naql al-`awāl” In: Nefeli Papoutsakis und Syrinx von Hees (eds.), The Sultan's Anthologist - Ibn Abi Haǧalah and His Work. Würzburg, Ergon-Verlag, 2017. Pp. 159-178.
 • 2019. (published 2018; Arabic title page: 2018). “Reception of De Animalibus in the Arabic tradition”. In: L.S. Filius (ed.) The Arabic Version of Aristotle’s Historia Animalium: Book I_X of Kitāb al-Ḥayawān. A Critical Edition with Introduction and Selected Glossary. Leiden-Boston: Brill. 2019. Pp. 15-23.
 • 2019. “An 18th century Dutch relative of Ḥayy ibn Yaqẓān: Robinson of Walcheren”.In: Jean-Baptiste Brenet et Olga Lizzini (eds.), La philosophie arabe à l’étude. Sens, limites et défis d’une discipline moderne. Studying Arabic Philosophy. Meaning, limits and challenges of a modern discipline. Paris: J. Vrin. 2019. Pp. 519-542.
 • 2019. "The saddest beast? Notes on the pig in Arabic culture". Quaderni di Studi Arabi, Nuova serie 14, 2019. L’Arca di Noè Studi in onore di Giovanni Canova cura di A. Ghersetti, O. Capezio, F. Bellino. Pp. 243-261.
 • 2019. "Tall trees, huge animals: Marwazī and Ibn abī l-Ash‘ath on the most equable clime". In: Burnett, Charles, and Mantas-Espana, Pedro (eds.), Spreading Knowledge in a Changing World. CNERU-The Warburg Institute. 2019. Arabica Veritas 3. Pp. 247-270.

In press:

“Al-Damīrī”. Encyclopedia of Islam 3.

"The first Dutch translation of Ḥayy ibn Yaqẓān, Reland's annotated version and the mysterious translator S.D.B." With Arnoud Vrolijk. In: Christian Lange e.a. (eds.)., conference volume Adriaan Reland.