Articles

 • 1976 "Early Arabic Translators, their methods and probl­ems". Babel, Vol. XXII. no.1/1976, 15‑21.
 • 1976 "Pseudo‑Aristotle: An Arabic Version of Proble­mata Physica X." Isis, Vol. 67, no.237, June 1976, 251­‑57.
 • 1980 "Arabische poezie, enkele thema's en motieven". De Gids, 143, nr.9/10, (1980), 639‑647.
 • 1985 "Arabische courtisanes (qiyân)". In: R.E.V.Stuip en C. Vellekoop (eds.), Middeleeuwers over vrouwen I. Utrecht: Hes. 95‑110.
 • 1985 " Hedgehogs and their `chicks'. A case‑history of the Aristotelian reception in Arabic zoology". In: Zeitschrift fur Geschichte der Arabisch‑Islamische Wissenschaften, Band 2. 1985, 205‑234.
 • 1985 "Aristoteles, Avicenna, Albertus, en de locusta ma­ris". In: Tussentijds. Bundel studies aangeboden aan W.­Ger­ritsen ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag. In: Van Buuren, Lie, van Dijk en van Oostrom (eds.). Utrecht: Hes. 147‑156.
 • 1986 "From Aristotle to Albertus: Problems around the kara­bo" In: Symposium Graeco‑ArabicumI, Proceedings of a Conference held at the Netherlands Institute for Advanced Study Wasse­naar, 19‑21 February ,1985. Bochum 1986. 8.
 • 1986 "Some late mediaeval zoological texts and their sour­ces". In: Actas del XII Congreso de la U.E.A.I. ( Malaga, 1984). Madrid 1986. 423‑429.
 • 1987 " Arabische bronnen over de gewone mens: het cu­rieuze en het alledaagse". In: R.E.V. Stuip en C. Velle­koop (eds.), Gewone mensen in de Mid­deleeuwen. Bundel studies aan­geboden aan F.W.N.Hugenholtz ter gelegenheid van zijn af­scheid. Utrecht: Hes. 254‑268.
 • 1987 "Arabische literatuur en de invloed van reizen" In: De Islam, aspecten van kunst, cultuur en wetenschap. Lezingen gehouden in het Studium Generale Programma Islam: aspecten van Kunst, Cultuur en Wetenschap (najaar 1986). Bureau Studium Generale, Rijksuniver­si­teit Utrecht. 101‑117. Reprinted in: Peter Pormann (ed.) Islamic Medical and Scientific Tradition. 4 vols. London: Routledge, 2010. Vol. II, no. 37.
 • 1987 "De tranen van de draak. Over medelijden" In: Rapia­rijs. Een afscheidsbundel voor Hans van Dijk. Ruygh‑Bewerp XVI. Utrecht: Instituut de Vooys. 70‑72.
 • 1988 " De zuilen van de Mezquita. Lijnen naar het onein­dig". In: R.E.V. Stuip en C. Vellekoo Culturen in con­tact.Botsing en Integratie in de Middeleeu­wen. 148‑1­56.
 • 1988 "An 18th‑century descendant of Hayy ibn Yaqzan and Robinson Crusoe: Don Antonio de Trezzanio" In: Arabica, Revue d'etudes arabes, tome XXXIV, 1987, 357‑365.
 • 1988 "Pregnancy and its social implications in mediaeval and traditional Arab society." In: Quaderni di studi arabi 5‑6 (1987‑88). Atti del XIII congresso dell' union européenne d'arabi­sants et d'islamisants. Venice. 418‑30.
 • 1989 "Licht en donker in de Arabische traditie: fysica en metafy­sica" In: R.E.V. St­uip en C. Vellekoop (eds.), Licht en donkerin de Middeleeuwen. Utrecht: Hes. 77‑89.
 • 1989 " Conflicting opinions of Aristotle and Avicenna as treated by Albertus Magnus". In: G. Endress (ed.) Akten des zweiten Symposium Graeco‑Arabicum, Ruhr‑Universitat Bochum, 3‑5 Marz 1987. Amsterdam. 29‑32.
 • 1990 "Glans en genialiteit. Twee middeleeuwse visies op intel­lect: Avicenna en Ibn Khaldun". In: Groniek, no. 108 (voorjaar 1990). 129‑39.
 • 1991 Een kaart van de kat! Tussen Arabistiek en Medievis­tiek. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in het Arabisch en de Arabische cultuur aan de Rijksuniversiteit te Leiden op vrijdag 22 februari 1991. Leiden.
 • 1991 " A Frothy Bubble: Spontaneous Generation in the Medie­val Arab Tradition." In: Journal of Semitic Studies, 1990, XXXV. 265-82.
 • 1991 "Neoplatonists and After: from Ibn Tufayl to Ibn an-Nafîs". In: Vanderjagt, A. en Pätzold, D. (eds.), The Neopla­tonic tradit­ion: Jewish, Christian and Islamic themes. Cologne. 75-85.
 • 1992 "De bloei der tuinen. Arabische tuinliteratuur en het "voort­gaan van de tijd". In: R.E.V. Stuip en C. Vellekoop (eds.), Tuinen in de Mid­deleeuwen. Hilversum: Verloren. 71-90.
 • 1992 art. " Nabât". Encyclopaedia of Islam2, VI. 831-4.
 • 1993 "Het 1001-Nachtverhaal van koning `Umar an-Nu`mân. Over Arabische ridderromans". In: R.E.V. Stuip en C. Vellekoop (eds.), Orali­teit en Schriftcultuur. Hilversum: Verloren. 171-188.
 • 1993 "De onbaatzuchtige wormen". W.L. Idema e.a. (eds.), Mijn naam is haas. Dierenverhalen in verschillende culturen. Baarn: Ambo. 1993. 149-158.
 • 1993 "Zâr-amuletten". In: Dromen van het Paradijs; Is­lamitische kunst van het Museum voor Volkenkunde Rotterdam. Rotterdam: Snoeck-Ducaju en Zoon. 147-150.
 • 1994 "Lichaam en ziel: verzwegen en geafficheerde pijn. Aspec­ten van de Arabische cultuur". In: H.F.J. Horstmanshoff (eds.) Pijn en balsem, troost en smart: pijnbeleving en pijn­bestrij­ding in de oudheid. Rotterdam: Erasmus Publishing. 1994. 95-108.
 • 1994 "Warrior women in Arabic popular romance: Qannâsa bint Muzâhim and other valiant ladies". Deel I: Journal of Arabic Literature XXIV, 1993, 3, 213-30. Deel II: id. XXV, 1994, 1. 16-33.
 • 1995 "Râqid". Encyclopaedia of Islam2, vol. VIII, 407.
 • 1995 "Traditional Islamic Views of Apes and Monkeys". In: Corbey, Raymond, and Theunissen, Bert (eds.), Ape, Man, Ape­man: Changing Views since 1600. Evaluative Proceedings of the Symposium Ape, Man, Apeman: Changing Views since 1600, Leiden, The Netherlands, 28 June-1 July, 1993. Dept. of Prehistory, Leiden University, 1995. 29-42.
 • 1995 "Knopen en Ontknopen. Magie in de Arabische let­terkun­de". Mineke Schip­per en Piet Schrijvers, (eds.), Bezweren en Betove­ren. Magie en literatuur wereldwijd. Baarn: Ambo. 1995. 24-34.
 • 1995 "Clipped Wings: Medieval Arabic adaptations of the Amazon myth" Harvard Middle Eastern and Islamic Review, I (1994), 2. 132-154.
 • 1995 "History and Apocalypse: Ibn an-Nafîs' justification of Mamluk rule" Der Islam 72, 2, 1995, 324-37.
 • 1995 "Ibn Battûta: Travel, Family Life and Chronology. How seriously do we take a father?" Al-Qantara XVI (1995), 2. 369-85.
 • 1996 Remke Kruk, "Ibn Tufayl: a medieval scholar's views on nature". In: Lawrence I. Conrad (ed.) The World of Ibn Tufayl; Inter­disci­plinary Perspectives on Hayy ibn Yaqzân. Leiden: Brill. 1996. 69-89.
 • 1996. "Sidr". Encyclopaedia of Islam2, Vol. IX, 549-50.
 • 1996. "Ibn Bâjja's commentary on Aristotle's De Animali­bus". In: Endress, G. and Kruk, R., The Ancient Tradition in Chris­tian and Islamic Hellenism. Leiden 1996, 165-80.
 • 1997. "Back to the Boudoir; Versions of the Sîrat Hamza, women warriors, and literary unity." In: Jongen, Ludo, and Onder­delin­den, Sjaak, (eds.) "Der muoz mir süezer worte je­hen"; Liber amicorum für Norbert Voorwinden. Amsterdam-Atlan­ta GA. Amster­damer Bei­träge zur äl­teren Ger­manistik, Band 48 -1997. 129-148.
 • 1997. "Islamitische visies op de rechten van het dier". In: Ruud van den Bos (ed.), Welzijn van dieren en dierenwel­zijnsbeleid; Essays over doelstellingen, instrumenten en evalu­atie van het dierenwelzijnsbeleid in Nederland. Tilburg. 83-97.
 • 1998. "Aldebaran, alchimie en algebra: Wereldbeeld en weten­schap in de Arabische wereld tussen 1150 en 1400." In: D.E.H. de Boer (ed.), Kennis op kamelen; Europa en de buiten-Euro­pese wereld (1150-1350). Amsterdam: Prometheus. 176-210.
 • 1998. "The Bold and the Beautiful: Women and fitna in the Sîrat Dhât al-Himma: the story of Nûrâ" In: Gavin R. Hambly (ed.), Women in the Medieval Islamic World: Power, Patronage and Piety. New York: St. Martin's Press. 99-116.
 • 1998. "Popular Arabic Literature as a Mirror of Social At­titudes and Preoccupations". In: Deguilhem, Randi (ed.) Individu et Société dans le monde méditerranéen musulman; Questions et sources. Aix-en-Provence 1998. 99-112.
 • 1998. "Takwîn". Encyclopaedia of Islam2. Vol. X, 147-148.
 • 1998 "Het artsenberoep in het middeleeuwse Arabische dis­cours." Gewina 21 (1998) ,3, 94-107.
 • 1998. "`Antar komt zichzelf tegen; en andere avonturen van `Antar ibn Shaddâd". In: Houppermans, J. e.a. (eds.), Op Avontuur!. Zutphen: Walburg Pers. 204-23.
 • 1999. "Tawallud". Encyclopaedia of Islam2, X 378-9.
 • 1999. "De goede arts. Ideaalbeeld en werkelijk­heid in de mid­deleeuws-arabische wereld" Hermeneus 71 no. 2 (april 1999). 140-9.
 • 1999. "On Animals: excerpts of Aristotle and Ibn Sînâ in Mar­wazî's Tabâ'i` al-hayawân." In: Carlos Steel, Guy Gul­demond en Pieter Beullens (eds.), Aris­totle's Animals in the Middle Ages and Renais­sance. Leuven: Leuven University Press. 1999. 96-126.
 • 1999. (with Claudia Ott)"`In the Popular Manner'; Sîra-recitation in Mar­rakesh anno 1997" Edebiyat 1999, X, 183-198.
 • 1999. "De stad van de snavelhakkers". Madoc 13, 4, 1999. 279-86.
 • 2000. "Een dame, een paard en een toren vóór"/"A lead of queen, knight and rook". In: Henriëtte Reerink (ed.), Dame aan zet; Queen's move. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 2000. (Catalogus tentoonstelling "Dame aan zet", Konink­lijke Biblio­theek, 28 augustus-17 november 2000). 13-34.
 • 2000. "Kiespijn en Kastelen; Voorstellingen van het hier­namaals in de islamitische traditie". Met Mariëtte van Beek. In: Sjef Houppermans, Remke Kruk and Henk Maier (eds.), Van Gene Zijde; Verhalen over Hemel en Hel. Rijswijk: Elmar. 2000. 142-56.
 • 2000. "Waham". Encyclopaedia of Islam2. XI, 32.
 • 2001. "Is schaken wel een spel voor heren? Over het s­chaakspel in de middeleeuws Arabische cultuur.". In: W.S. van Egmond en M. Mostert (eds.), Spelen in de Middeleeuwen. Hilver­sum: Verloren. 2001. 105-122.
 • 2001. "Ibn abi-l-Ash`ath's Kitâb al-hayawân: a scientific ap­proach to anthrop­ology, dietetics and zool­ogical sys­tematics" Zeitschrift für die Geschichte der arabisch-islamis­chen Wis­senschaften, 14 (2001). 119-68. Reprinted in: Peter Pormann (ed.) Islamic Medical and Scientific Tradition. 4 vols. London: Routledge, 2010. Vol. II, no. 28.
 • 2001. "On Rukhs and Rooks, Camels and Castles". Oriens 36 (2001). 288-98.
 • 2001. "Sharaf az-Zaman Tâhir Marwazî (fl. ca. 1100 A.D) on Zoroas­ter, Mânî, Maz­dak, and other pseudo-prophets". Persi­ca XVII (2001). 51-68.
 • 2001. "Timotheus of Gaza's On Animals in the Arabic tradi­tion" Le Muséon 114 (2001), 3-4, 389-421.
 • 2002. Introduction to: Jamal Sleem Nuweihed, Abu Jmeel's Daughter and Other Stories; Arab Folk Tales from Palestine and Lebanon. Retold by Jamal Sleem Nuweihed; preface  by Salma Khadra Jayyusi; translated by members of her family with Christopher Tingley. New York-Northampton, 2002. xii-xix.
 • 2002. "Sharaf ul-Insân: an Arabist's questions". In: Jan Schmidt (ed.) Essays in Honour of Barbara Flemming. Vol. I and II. Journal of Turkish Studies 26/I and 26/II. 2002. II, 61-68. 
 • 2002. Translated fragments in: Arnoud Vrolijk (ed.), De taal der engelen; 1250 jaar klassiek Arabisch proza. Amster­dam/Antwerpen: Uitgeverij Contact.
  Fragments:
  Ikhwân as-Safâ', "De zaak van de dieren tegen de mensen", 83-99;
  Al-Marwazî, "Reusachtige zeedieren",  319-24;
  Ibn Hazm, fragmenten uit De ring van de duif, 381-397;
  Sîrat al-amîra Dhât al-Himma
  , "De geschiedenis van Qannasa, de dochter van Muza­him", 536-553.
 • 2002. "Click of Needles: Polygamy as an Issue in Arabic Popular Epic." In: Manuela Marin and Randi Deguilhem (eds.) Writing the Feminine; Women in Arab Sources. London, New York: IB Taur­is. 2002.
 • 2002. "Ibn Sînâ On Animals: between the First Teacher and the Physi­cian". In: Jules Janssens and Daniel de Smet (eds.), Avicenna and his Heritage; Acts of the International Collo­quium Leuven-Louvain-la-Neuve, September 8-September 11, 1999. Leuven: Leuven University Press. 25-341.
 • 2003. "De treu­rige zang­er". In: A.A. Seyed-Gohrab en J.G.J. ter Haar (eds.) "De band met u, mijn vriend, verbreek ik niet"; Liber Amicorum voor Kamil Banak. Leiden: Opleiding Arabische, Nieuwperzische en Turkse Talen en Culturen, Facul­teit der Letteren, Univer­siteit Lei­den. ISBN 90 9017038 3. 85-93.
 • 2003. "Strijders voor het geloof? Bouillon in Mekka en Baybars in Rome". In: Sjef Houppermans, Remke Kruk en Henk Maier (eds.), Rapsoden en rebellen; Literatuur en politiek in ver­schillende culturen. Amsterdam: Rozenberg Publishers. 61-80.
 • 2003. "Aristoteles, Les écrits zoologiques dans la tradi­tion orientale" Richard Goulet (ed.), Dictionnaire des philos­ophes antiques. Supplement, préparé par Richard Goulet et al. Paris: CNRS Editions. 2003. 329-34.
 • 2003. "The Princess Maymuna: Maiden, Mother, Monster". Canova, Giovanni (ed.). Studies on Arabic Epics. Oriente Moder­no XXII (LXXXIII), n.s. 2 (2003). 425-442.
 • 2004. "The Arabian Nights and the Popular Epics" In: Ulrich Marzolph and Richard van Leeuwen (eds.); with the col­laboration of Hassan Wassouf, The Arabian Nights Encyclopedia. 2 vols. Santa Barbara, California etc.: ABC-Clio. 2004. 921 - I, 34-38.
 • 2004. "Ibn Hazm's Tadpoles: A Zahirite reads the Book of Nature". In: R. Arntzen and J. Thielmann (eds.), Words, Texts and Concepts cruising the Mediterranean Sea. Leuven: Peeters. 401-9.
 • 2005. “Shaken, not Stirred? Drank en de vrouwelijke detective”. In: Remke Kruk en Sjef Houppermans (eds.), Een vis in een fles raki; Literatuur en Drank in verschillende Culturen. Amsterdam: Rozen­berg Publishers. 131-150.
 • 2005. "Harry Potter in the Gulf: contemporary Islam and the occult". BJMES 32, no. 1. May 2005. 47-73.
 • 2005. "Suckling Lamb and Free Range Chicken: Ibn abi l-Ash`ath on domestic animals and dietetics" In: Manuela Marin and Cristina de la Puente (eds.). El Banquete de las Palabras: La alimentacíon de los textos árabes. Madrid: Consejo Superior de investigaciones científicas. 2005. 89-103.
 • 2005 (?) Tier, IV. “Verhalten zum Tier im Islam”. In: Religion in Ges­chichte und Gegenwart.
 • 2006. "Sîrat `Antara ibn Shaddâd". In: Roger Allen, D.S. Richards, Arabic Literature in the Post-Classical Period. Cambridge: Cambridge University Press. 292-306.
 • 2007. “Gog and Magog in modern garb” In: A.A. Seyed Gohrab, F.C.W. Doufikar-Aerts, S. McGlinn (eds.), Gog and Magog; The Clans of Chaos in World Literature. Amsterdam: Rozenberg Publishers. 53-67.
 • 2007. "Elusive Giraffes: Ibn abi l-Hawâfir's Badâ’i` al-akwân and other animal books". In: Anna Contadini (ed.), Contadini, Anna (ed.) Arab painting: Text and Image in Illustrated Arabic Manuscripts. Leiden: Brill. Handbuch der Orientalistik 90. 49-64.
 • 2008. "Zarâfa; Encounters of the Giraffe, from Paris to the medieval Islamic world". In: Beatrice Gruendler (ed.) with the assistance of M. Cooperson, Classical Arabic Humanities in their own Terms: Festschrift for Wolfhart Heinrichs on his 65th birthday presented by his students and colleagues, Leiden and New York: Brill. 568-92.
 • 2008. “De zee als landschap; The Shipping News en andere Newfoundlandse excursies.” In: Remke Kruk en Sjef Houppermans, De Zee, de Zee in literaturen wereldwijd. Amsterdam: Rozenberg Publishers. 155-76.
 • 2008. "`Abd al-Latîf al-Baghdâdî's Kitâb al-hayawân; a chimaera?" In: Anna Akasoy and Wim Raven (eds.), Islamic Thought in the Middle Ages: Studies in Transmission and Translation, in Honour of Hans Daiber. Leiden-Boston: Brill. 345-362.
 • 2008. “A Tale of two cAntars; Doubles and reversed worlds in Arabic popular epic”. In: K. D’hulster and J. van Steenbergen (eds). Continuity and Change in the Realms of Islam; Studies in Honour of Professor Urbain Vermeulen. Leuven etc.: Uitgeverij Peeters en Departement Oosterse Studies. 2008. 399-411.
 • 2008. “Ibn Khaldûn en de occulte wetenschappen.” In: Maaike van Berkel en Rudy Künzel (eds.), Ibn Khaldun. Amsterdam: Bulaaq. 135-56.
 • 2009. “`Wel erg veel blote dij’; Krijgsprinsessen in de Arabische volksepiek”.In: Maaike van Berkel e.a., Zenobia, Khadîja en Dolle Mina’s; Gender en macht in de islamitische geschiedenis. Amsterdam: Aksant. Jaarboek voor Vrouwenstudies 29.61-78.
 • 2010.“A Barmecide Feast; the Fall of the Barmakids in popular imagination”. In: Yasser Suleiman (ed.), Living Islamic History: Studies in Honour of Professor Carole Hillenbrand. : Edinburgh University Press. 2010. 92-106.
 • 2010. “Guus Huisman en Annie Huisman-van Bergen”. In: Berber den Otter en Nelke Bartelings (eds.), Beste Huismannen; Grafiek en tekeningen uit de collectie Huisman-van Bergen. Leiden: Stichting Vrienden van het Prentenkabinet van de Universiteit Leiden. 2010. 9-13.
 • 2011. “De mens in al zijn ijdelheid is minder dan een beest”. MADOC 25 (1), 2011, 76-84.
 • 2011. “Man and his Fellow Creatures: Views of the Pure Brethren of Basra”. Journal of the Dutch-Flemish Levinas Society; Mededelingen van de Levinas Studiekring. XVI, December 2011. 53-61. (Proceedings of the International Memorial Conference in Honour of Nasr Abu Zayd: How Can a Humanistic Approach to Islam Be Realized? April 14th and 15th, 2011, University of Humanistic Studies, Utrecht, The Netherlands)link: www.levinas.nl , vol 16 (2011), 53-61.
 • 2011. “De bruiloften van Maryam Dollekop: Het gebruik van herhaling in de Arabische volksepiek”. In: Sjef Houppermans, Jef Jacobs, Remke Kruk (red.) Déjà Vu; Herhaling in culturen wereldwijd. Leiden: Leiden University Press, 2011129-146.
 • 2011. “Een schaal in de maneschijn”. Phoenix 57, 1-2 (2011), 53-67.
 • 2012. “Umayyads and Abbasids: divided loyalties as depicted in Sîrat al-amîra Dhât al-Himma” In: Sabine Dorpmueller (ed.), Fictionalizing the Past: Historical Characters in Arabic Popular Epic; Proceedings of the Workshop at the Netherlands-Flemish Institute in Cairo, 28th/29th of November 2007 in honor of Remke Kruk. Leuven: Peeters. 2012. 45-62.
 • 2013. "Warrior women". Oxford Encyclopaedia of Islam and Women. 2013
 • 2013. "Nergens slimmer dan in Spanje; Geografische locatie en ontwikkeling, van Hippocrates tot Ibn Khaldûn". Lampas 46 (2013), 3. 267-281
 • 2013. “Andries Teeuw, Levensbericht”. Levensberichten en herdenkingen 2013. 111-117. Amsterdam: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.
 • 2014. “Cairo, moeder van de wereld” In: J.M.M. Houppermans en Remke Kruk (red), De Stad in kunst en literatuur wereldwijd" http://rozenbergquarterly.com/category/orbis/
 • 2014. “ `Antar-Roman” Doris Boden et al. (eds.) Enzyklopädie des Märchens. Handwörterbuch zur historischen und vergleichenden Erzählforschung. Band 14, Lieferung 4. 1510-1513.
 • 2015. (with Frans Oort) “Hajj murals in Dakhla Oasis”. In: Luitgard Mols and Marjo Buitelaar (eds.). Hajj: Global Interactions through Pilgrimage. (Mededelingen van het Rijksmuseum voor Volkenkunde 43). Leiden: Sidestone Press. 2015. 163-184. PDF of the text.

In press:

De Walchersche Robinson” in: Seyed-Gohrab, A.A. (ed), Islam en Moslims in Nederlandse kunst en literatuur.

“The role of the Prophet in Arabic popular epic” In: Festschrift Wim Raven.